Neviete si rady?  po-pi. 08.00-17.00  +421 908 731 597


Ochrana osobných údajov-GDPR
Podmienky ochrany osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

Aurora Import s.r.o.

So sídlom: Jána Halašu 2704/5, 911 08 Trenčín

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,Oddiel Sro, Vložka č.34162/R (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Email: info@vianocnadedinka.sk

Telefón: +421 908 731 597

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

a) plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podlľa § 13. Ods. 1 písm. b) Zákona.

b) oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

c) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je a) vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, b) zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

a) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

b) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 (tri) roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú firmy :

a) zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu:

- firma Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL),

- firma Unihost s.r.o. (správca serverov)

- firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)

b) Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy :

- firma DPD (prepravné, kuriérske služby),

- firma Zásielkovňa.sk (prepravné, kuriérske služby),

- firma Zásilkovna.cz (prepravné, kuriérske služby),

c) zaisťujúce marketingové služby,

- firma Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti),

d) zaisťujúce vedenie účtovníctva:

- firma JSG s.r.o. (vedenie účtovníctva)

3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

a) právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

b) právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

c) právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

d) právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

e) právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

f) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne, alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím vhodného hesla do prístupu databázy, použitím vhodného antivírového programu a šifrovania operačného systému.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.


VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.08.2020.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZmY1Z